นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

  • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ

53

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะการเงินการธนาคาร สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

  • สัมมนาหัวข้อ “ค้ำประกัน" เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ไม่ควรมองข้าม
  • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพย์สิน)
2557 – 2559 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี