นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพย์สิน)

อายุ

52

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะการเงินการธนาคาร สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพย์สิน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)