นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

  • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ

50

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะการเงินการธนาคาร สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

  • Together for Change
  • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
  • Economic Valued Driver Workshop
  • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)