นายเจนพล งามอรุณโชติ

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting, GRoof และ Innovation

อายุ

38

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA Major General, Suffolk University, Boston USA
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Smart Building Data Analytics

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 6 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Energy Solution & Lighting, GRoof และ Innovation, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2557 - 2559 ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2553 - 2556 ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)