นายเจนพล งามอรุณโชติ

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting และ GRoof

อายุ

36

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA Major General, Suffolk University, Boston USA
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology

การฝึกอบรม

 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 4 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Energy Solution, Lighting และ GRoof, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul International (Mauritius)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2557 – 2559 ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2553 – 2556 ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)