นายเจนพล งามอรุณโชติ

  • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน และ สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting และ GRoof

อายุ

35

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA Major General, Suffolk University, Boston USA
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

  • Together for Change
  • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
  • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
  • Economic Valued Driver Workshop
  • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์ และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Gunkul Internation (Mauritius)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด
2557 - 2559 ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)