นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี
 • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ

48

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9, 13, 15, 16 และกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน (ใหม่)
 • หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรปี 2563
 • หลักสูตร ตามทันมาตรฐานรายงานททางการเงินฉบับที่ 15 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าร่าง TERS16
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 5 (2561)
 • หลักสูตร Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษี
 • หลักสูตร Financial Model 1 – Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Modern Accountants Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ ปี 2558
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption ปี 2561
 • โครงการที่ปรึกษาภาษีอากร Tax Advisor รุ่น 5

การฝึกอบรมในปี 2564

 • อบรมหลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5
 • สัมมนาหัวข้อ "ค้ำประกัน" เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ไม่ควรมองข้าม
 • สัมมนาหัวข้อ "มองการณ์ไกล ป้องกันภัยความเสี่ยง ด้วย ประกันภัยโครงการก่อสร้าง และ ประกันภัยทรัพย์สิน
 • สัมมนาหัวข้อ “C.A.R. & I.A.R : Constructor’s All Risk Insurance and Industrial All Risk"
 • สัมมนาหัวข้อ “พ.ร.ก.ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกในรอบ 95 ปี”
 • สัมมนาหัวข้อ “มาตรฐานบัญชีเกษตรกรรม ” ฉบับที่ 41 (TAS 41)
 • Update ประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร ที่มีการประกาศใช้ ปี 2564
 • Update มาตรฐานบัญชี ปี 2564
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
2559 – 2560 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี