นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

 • ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี)

อายุ

45

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษี
 • Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2
 • Modern Accountants Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ ปี 2558
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมตัวรับทางเลือกในระบบ E-tax
 • ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน
 • Together for Change
 • Update ภาษีเงินได้ 2561
 • ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TERS9
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
 • ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • สวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 • Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)