นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)

อายุ

46

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร update มาตรฐานบัญชี ปี 2562
 • หลักสูตร update กฎหมายภาษีอากร ปี 2562
 • หลักสูตร ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าร่าง TERS16
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 5 (2561)
 • หลักสูตร Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษี
 • หลักสูตร Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Modern Accountants Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ ปี 2558
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption ปี 2561

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)