นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)

อายุ

47

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • หลักสูตร The 9 Essential Skills for People Management
 • หลักสูตร ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
 • หลักสูตร Hangouts Meet (การประชุมแบบออนไลน์)
 • หลักสูตร Cases สำคัญที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีมักตรวจสอบ พร้อมการให้ปากคำ (ต.6)
 • หลักสูตร มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9, 13, 15, 16 และกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน (ใหม่)
 • Update กฎหมายภาษีอากรปี 2563

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร update มาตรฐานบัญชี ปี 2562
 • หลักสูตร update กฎหมายภาษีอากร ปี 2562
 • หลักสูตร ตามทันมาตรฐานรายงานททางการเงินฉบับที่ 15 รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าร่าง TERS16
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 5 (2561)
 • หลักสูตร Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษี
 • หลักสูตร Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Modern Accountants Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ ปี 2558
 • หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption ปี 2561
 • โครงการที่ปรึกษาภาษีอากร Tax Advisor รุ่น 5

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)