นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey

อายุ

46

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร 8) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey
ปี 2561 – 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง
ปี 2560 – 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงบริหารงานโครงการก่อสร้าง
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 4 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี