นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

อายุ

43

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรรม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร งานโครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2561 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงบริหารงาน โครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด