นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey

อายุ

46

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2563

 • • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร 8) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 159/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงบริหารงานโครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด