นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

อายุ

44

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Corporate Culture
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงบริหารงานโครงการก่อสร้าง, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด