พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ

62

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28
  • หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การฝึกอบรม

2560 หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline
2560 สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้บังคับการ, ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร
2556 - 2557 ผู้บังคับการ, ตำรวจภูธร จังหวัดระนอง
2555 - 2556 ผู้บังคับการ, กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2549 - 2555 รองผู้บังคับการ, กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2548 - 2549 ผู้กำกับการ, กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543 - 2548 ผู้กำกับการ (พัฒนาวินัย), กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2541 - 2543 รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์), กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2535 - 2537 สารวัตรใหญ่, สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี