พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

66

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

20 กุมภาพันธ์ 2562 (2 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การฝึกอบรมในปี 2564

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2555 – 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2552 – 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
2552 – 2561 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2557 – 2558 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ผู้บังคับการ
2556 – 2557 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ผู้บังคับการ
2555 – 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
2549 – 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
2548 – 2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง
2543 – 2548 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ (พัฒนาวินัย กองวินัย)
2541 – 2543 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์) กองวินัย
2535 – 2537 สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สารวัตรใหญ่

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี