พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

66

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

20 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการฝึกอบรม

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - เม.ย. 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - เม.ย. 2561 กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2557 - 2558 ผู้บังคับการ, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
2556 - 2557 ผู้บังคับการ, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
2555 - 2556 ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2549 - 2555 รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2548 - 2549 ผู้กำกับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543 - 2548 ผู้กำกับการ (พัฒนาวินัย กองวินัย), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2541 - 2543 รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์) กองวินัย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2535 - 2537 สารวัตรใหญ่, สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี