นายเดชา ชูลิกรณ์

 • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

59

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

9 พฤศจิกายน 2555 (9 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทอร์น รีเสริฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Key to Success in Organization Redesign
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Managers Program
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Project Finance
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

การฝึกอบรมในปี 2564

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2555 – ปัจจุบัน บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอนด์ จำกัด กรรมการบริษัท
2548 – ปัจจุบัน บริษัท อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ
2546 – 2548 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2544 – 2546 บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี