นายเดชา ชูลิกรณ์

 • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

58

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

9 พฤศจิกายน 2555 (8 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทอร์น รีเสริฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
 • หลักสูตร Key to Success in Organization Redesign
 • หลักสูตร Effective Managers Program
 • หลักสูตร Project Finance
 • หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอนด์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)