นายเดชา ชูลิกรณ์

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

56

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทอร์น รีเสริฟ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
  • หลักสูตร Key to Success in Organization Redesign
  • หลักสูตร Effective Managers Program
  • หลักสูตร Project Finance
  • หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)