นายหทัย อู่ไทย

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

63

คุณวุฒิการศึกษา

  • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 - 2556 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
2551 - 2555 รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม