นายหทัย อู่ไทย

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

67

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

12 พฤศจิกายน 2558 (6 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

  • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

การฝึกอบรมในปี 2564

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

ปี 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2564 – ปัจจุบัน สถาบันยานยนต์ ประธานกรรมการ
ปี 2564 – ปัจจุบัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กรรมการ
ปี 2564 – ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กรรมการ
ปี 2563 – ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการ
ปี 2562 – ปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2562 – ปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.)
ปี 2560 – ปัจจุบัน อ.ก.พ.กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ
ปี 2557 – 2558 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปี 2556 – 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2556 – 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปี 2551 – 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี