นายหทัย อู่ไทย

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

66

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

12 พฤศจิกายน 2558 (5 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

  • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  • บริษัททั่วไป ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.), กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ, อ.ก.พ.กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 - 2558 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 - 2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
2551 - 2555 รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม