นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร

อายุ

53

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Performance Appraisal by Balance Scored Card
 • หลักสูตร Career Planning & Development & Sucession Planning
 • หลักสูตร Salary Administration for Line Manager
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey
 • หลักสูตร Nomination committee Best Practice Guideline
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

 • Together for Change
 • Why supply chain Sustainability Means New Opportunities
 • สัมมนาหัวข้อพิเศษ Strategic HR BP
 • Sustainability Reporting Workshop : Get Start with GRI Standards
 • เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC
 • การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT
 • Economic Valued Driver Workshop
 • เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)