นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

 • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ

56

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (12 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร โครงการ TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร Thailand HR Day 2020 (Physical)
 • หลักสูตร พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
 • หลักสูตร Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards
 • หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน Business and Human Rights
 • หลักสูตร การประเมินผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Performance Appraisal by Balance Scored Card
 • หลักสูตร Career Planning & Development & Succession Planning
 • หลักสูตร Salary Administration for Line Manager
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey
 • หลักสูตร Nomination committee Best Practice Guideline
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ( Anti-Corruption Training Course)

การฝึกอบรมในปี 2564

 • สัมมนาหัวข้อ “9 ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กร” (The 9 Essential Skill for People Management)
 • สัมมนาหัวข้อ “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง” (Construction Contract Management)
 • สัมมนาหัวข้อ “พ.ร.ก.ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกในรอบ 95 ปี”
 • สัมมนาหัวข้อ “แนวทางและข้อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในงานรับเหมาก่อสร้าง”
 • สัมมนาหัวข้อ “การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลัก CG”
 • หลักสูตรเพื่อความรู้และทักษะการวิเคราะห์ปี 2564 หัวข้อ มิติใหม่ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนผ่าน One-report
 • สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”
 • สัมมนาหัวข้อ “One report, Environment disclosure requirement: Greenhouse Gas Reporting & Disclosure”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล แกรนด์ แอสเซท จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด กรรมการบริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 4 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี