นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

 • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร

อายุ

54

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) / 10 สิงหาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในปี 2562

 • หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Negotiate Like PRO การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
 • หลักสูตร Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards
 • หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน Business and Human Rights
 • หลักสูตร การประเมินผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Effective Senior Manager
 • หลักสูตร Performance Appraisal by Balance Scored Card
 • หลักสูตร Career Planning & Development & Succession Planning
 • หลักสูตร Salary Administration for Line Manager
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description
 • หลักสูตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey
 • หลักสูตร Nomination committee Best Practice Guideline
 • Train the Trainer of Anti-Corruption

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 • บริษัททั่วไป 3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กลุ่มบริษัทกันกุล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานสำนักบริหาร, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท , บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)