นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งเกิดจากการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้วางไว้เป็นรากฐาน ทำให้ธุรกิจสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจเกิดผลสำเร็จ การสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ รวมถึงการยึดมั่นใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น ปี 2563 จึงนับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ อีกปีหนึ่งของบริษัทฯ ท่ามกลาง ภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและทีมงานที่มีศักยภาพทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมาย ที่วางไว้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนากลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยยึดหลักความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น การกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับ รางวัล CG ระดับห้าดาว อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีซ้อน รวม ถึงรางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) คือ

“รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 135 บริษัท โดยเป็น บริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 42 บริษัท ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน

ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดีถือเป็นกำลังใจที่ทำ ให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินกิจการและเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องที่จะมุ่งเน้นในการเข้าไปลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต กระจาย รายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แบ่งปันคุณค่าและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่น ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจพร้อมๆ กับปรัชญา “Not Only theEnergy We Care

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความสมดุลและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานให้กับทุกภาคส่วนในองค์กร โดยกำหนด กรอบการดำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

ท้ายนี้กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนที่ทุ่มเททำให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายในปี2563 และขอให้เชื่อมั่นว่า เราจะสร้าง ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป