นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวมกำลังการผลิต 157.9 เมกะวัตต์และได้มีการขยายการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศมาเลเซีย

โดยมีกำลังการผลิตในต่างประเทศประมาณ 237 เมกะวัตต์ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยกำลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์นอกจากนี้กลุ่มบริษัท GUNKUL ยังได้ขยายธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง สายจำหน่าย สายลงดิน และสถานีไฟฟ้า ฯลฯ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 มีโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ประมาณ 8,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายและอัตรากำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความ สำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง GUNKUL ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้าง ชุมชน และสังคมรอบๆ บริษัท โรงไฟฟ้า เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ ต่างๆ อย่างต่อเนื่องของชุมชน

โดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังร่วมจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ส่งผลให้โครงการของบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนเสมอมา

ในนามของประธานกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้ใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานของ GUNKUL ทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต