นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นสำคัญ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา ปรับกลยุทธ์ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปี 2564 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วโลกได้เผชิญกับความท้าทายและได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก บริษัทจึงต้องมีการปรับพฤติกรรมและวิถีในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด การปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) และการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญ

อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือและผนึกกำลังความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และไร้ขีดจำกัด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน อุปกรณ์และธุรกิจระบบไฟฟ้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านพลังงาน แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพที่ดี และโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นบริษัทยังแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ สร้างพื้นฐาน New S-Curve จากพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจกัญชงและกัญชาเพื่อสุขภาพของคนไทย ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทนับแต่ ปี 2565 เป็นต้นไป

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นสำคัญ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา ปรับกลยุทธ์ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และกลับมาดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างธุรกิจให้กลับมาเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็ว

“not only the energy, we care”