การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกได้ดังนี้ :

การบริการและการค้า

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

ผลิตไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึงทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างครบวงจร

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายนอก และกลุ่มพันธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) ภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้น

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี

บริษัทฯ ทำการผลิต ประกอบ จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี (LED) ทั้งแบบติดตั้งใช้งานภายในอาคาร ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟถนน โคมไฟสาดแสงแบบติดตั้ง

อ่านทั้งหมด

กรูฟ

บริษัทฯ ตัดสินใจรุกกลุ่มธุรกิจการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มองค์กรและหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ในปริมาณมาก

อ่านทั้งหมด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้า 22kV, 33kV และ 115kV ใช้สำหรับการซ่อมบำรุง หรือ การขยายระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าเข้าถึงผู้บริโภคได้เช่น อุปกรณ์เชื่อมสายฟ้า, อุปกรณ์ต่อสาย, อุปกรณ์สำหรับ ครอบส่วนมีไฟฟ้า (LivePart) เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบ Grounding และอุปกรณ์ล่อฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยจะระบบ ไฟฟ้ารั่ว หรือว่ามีแรงดันกระแสไฟฟ้าจากธรรมชาติเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทั่วไป เช่น Air Terminal, Exothermic Welding เป็นต้น
  • อุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อสำหรับระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทั้งระบบจนเกิด ความเสียหายวงกว้าง เช่น Surge Arrester, Load Break Switch SF6, Smart Meter เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 115kV โดยการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งการคำนึงถึง ความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ปฎิบัติงานได้ทำงานอย่างสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Solar PV เหมาะสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานหรือโรงงาน และงานให้คำปรึกษา จัดหาระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิ ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือ ระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สำหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น

    * ในปี 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด” เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร

  • ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์