การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกได้ดังนี้ :

การบริการและการค้า

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

ผลิตไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึงทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างครบวงจร

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายนอก และกลุ่มพันธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) ภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้น

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี

บริษัทฯ ทำการผลิต ประกอบ จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี (LED) ทั้งแบบติดตั้งใช้งานภายในอาคาร ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟถนน โคมไฟสาดแสงแบบติดตั้ง

อ่านทั้งหมด

กรูฟ

บริษัทฯ ตัดสินใจรุกกลุ่มธุรกิจการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มองค์กรและหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ในปริมาณมาก

อ่านทั้งหมด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือการขยายระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าแรงดันกลาง ถึง แรงดันสูงขนาด 115kV เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ เช่น อุปกรณ์เชื่อมสายเคเบิล, อุปกรณ์ต่อสาย, อุปกรณ์สำหรับ ครอบส่วนมีไฟฟ้า (Live Part) เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบกราวด์ (Grounding) และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (LPS) หรือล่อฟ้า เพื่อป้องกัน อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือแรงดันกระแสไฟฟ้าเกินจากภายนอกเช่น Air Terminal, Exothermic Welding เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อสำหรับระบบจำหน่ายและสายส่งกำลังไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสียหายต่ออุปกรณ์ทั้งระบบ จนเกิดความเสียหายวงกว้าง เช่น Surge Arrester, SF6 Load Break Switch, Disconnecting Switch, Dropout Fuse Cutout เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงดันกลาง จนถึงแรงดันสูง ขนาด 115kV โดยการออกแบบจากวิศวกร ผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ปฎิบัติงานได้ทำงานอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เช่น เข็มขัดปีนเสา (Safety Belt), อุปกรณ์ชุดชอร์ตกราวด์ (Shorting Circuit Earthing set)ระบบ 22kV, 33kV, 115kV, ไม้ชักฟิวส์แรงสูง (Disconnect Sticks) เป็นต้น
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Solar PV เหมาะสำหรับงานด้าน สถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานหรือโรงงาน และงานให้คำปรึกษา จัดหา ระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิ ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือ ระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สำหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น

    * ในปี 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด” เพื่อขยาย การดำเนิน ธุรกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร

  • ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์