บริษัทย่อย

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. (GIS) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. (GMP) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. (GKMCP 1) 3)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (GK Sendai)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม