วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านการขาย

จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้านเทคโนโลยี

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน

ด้านผลตอบแทน

สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ด้านบุคลากร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

ด้านการจัดการ

จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี