วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

พันธกิจ

ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

มุ่งสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ด้านกัญชงกัญชา

ผลิตกัญชงกัญชาให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และ GMP เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

ด้านการขาย

จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชา และช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้านเทคโนโลยี

พัฒนาระบบสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การผลิต การบริการ และสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ

ด้านผลตอบแทน

สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและเป็นธรรม

ด้านบุคลากร

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสากล สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) พร้อมใส่ใจดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

ด้านการจัดการ

จัดโครงสร้างธุรกิจและบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม