หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีการสมัคร

เรากำลังมองหาคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาร่วมงานกับเรา !!

ที่อยู่

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล

-

ตำแหน่งที่ว่าง

คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี in related field
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานออกแบบ UX และ UI
 • Strong background in user-centered design, user experience research and design thinking methodologies.
 • Good understanding of web and mobile technologies
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2ปี ด้านงานพัฒนาระบบซอฟแวร์
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม JavaScript, Node.JS, Go, React
 • มีความเข้าใจ และสามรถออกแบบ WebService, RESTful, JSON, CURL ได้
 • สามารถใช้ Linux, Docker, Git ได้
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain, Smart Contract, Hyperledger, Ethereum, Stellar
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานพัฒนาระบบซอฟแวร์
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม JavaScript, Node.JS, Go, React
 • สามารถออกแบบ MySQL, MongoDB, NoSQL Database ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจ และสามรถออกแบบ WebService, RESTful, JSON, CURL ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Linux, Docker, Git ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain, Smart Contract, Hyperledger, Ethereum, Stellar เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี in enterprise software development
 • Minimum of 2 years experiences in team lead position
 • Proficiency with Enterprise Architecture design
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม JavaScript, Node.JS, Go, React
 • สามารถออกแบบ MySQL, MongoDB, NoSQL Database ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจ และสามรถออกแบบ WebService, RESTful, JSON, CURL ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Linux, Docker, Git ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ ให้คำปรึกษา บริหารและสอนงานเชิงเทคนิคแก่ทีมงานได้
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain, Smart Contract, Hyperledger, Ethereum, Stellar เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 35-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และการบริหารคลังสินค้า ในกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม, ก่อสร้าง และพลังงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภาวะความกดดัน
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, & Safety
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
 • มีประสบการณ์ในโครงสร้างทางการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการพูด และการเขียนรายงาน)
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สร้างแจงจูงใจ และมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภาวะความกดดัน พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถติดต่อประสานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านการขาย
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการขาย ในธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรค์ หรือคอนโดมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการเป็นหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการเป็นหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ในด้านการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการติดตามงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการอ่านและการเขียน)
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการออกแบบและการประมาณราคา
 • Have a Engineering the practice of the Associates
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคา โครงการระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ, โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย, งาน solar Rooftop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ AutoCad 2D/3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • Male / Female
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related field.
 • Minimum 5 years of working experience in data analysis, budget planning, corporate planning, financial report or related projects.
 • Strong analytical skill, well-organized and also keen in financial statements analysis.
 • Experience in the energy or engineering concern business would be a plus.
 • Strong communication and presentation skills with pleasant personality.
 • Strong in MS Office especially Excel and PowerPoint.
 • Proactive, energetic, good team player and passion in challenge.
 • CPA license will be an advantage.
 • Fluent in English.
สมัครงานตำแหน่งนี้