หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีการสมัคร

เรากำลังมองหาคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาร่วมงานกับเรา !!

ที่อยู่

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล

-

ตำแหน่งที่ว่าง

คุณสมบัติ :
 • Thai Nationality Only
 • Male or Female, age25-32 years old
 • Bachelor or Master's Degree in Energy, Electrical, Mechanical Engineering, or any related fields
 • At least 3 yearsexperience as a business development, project development in Wind farm, Power plant projects will be considered in advance
 • Positive attitude with excellent interpersonal skill
 • Strong analytical thinking, Problem solving
 • Excellent computer skills in MS Office (Word, Excel, PowerPoint) etc.
 • Good command of English (writing and speaking) and Computer Skill
 • Have a TOEIC SCORES (650 up) will be considered in advance
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรม, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การด้านการพัฒนาการตลาดและบริหารโครงการ 7 ปีขึ้นไป
 • วางแผนพัฒนาแผนการขายสินค้าในลักษณะของ B2B สามารถคิดออกแบบบริการที่เหมาะสมกับผู้ซื้อและตรงกับความต้องการของตลาด
 • ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา Computer Science, Computer Engineering, Business Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การบริหารทีม Full-stack developer หรือด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้าน Full-Stack และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
 • เคยทำงานที่ใช้NodeJS/ JavaScript / Python
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรมด้วย C#, Entity Framework, Identity Framework, ReactJS, Type Script, HTML, CSS, JavaScript, Sql Server, Docker
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Cloud Computing Services
 • มีประสบการณ์การใช้งาน version control systems อย่างเช่น Git หรือ SVN
 • มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง Web APIs, JSON, Web Service, XML
 • มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง Continuous Integration (CI) และ Continuous Deployment (CD)
 • เรียนรู้ Framework หรือ Library ใหม่ได้เร็ว
 • ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำทัศนคติดี และความรับผิดชอบสูง
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม PVsyst หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า / โยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการเขียนแบบออกแบบระบบไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 100kw+
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรม การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น hydrology / hydraulics
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น hydrology / hydraulics
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า / โยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าสื่อสาร)
 • ประสบการณ์ 7 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ การขายโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการสถานีไฟฟ้า, โครงการดาต้าเซ็นเตอร์, โครงการไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย หรือ หญิง, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาบัญชี, ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
 • มีประสบการณ์ในโครงสร้างทางการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการพูด และการเขียนรายงาน)
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สร้างแจงจูงใจ และมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภาวะความกดดัน พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถติดต่อประสานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านการขาย
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการขาย ในธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรค์ หรือคอนโดมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการออกแบบและการประมาณราคา
 • Have a Engineering the practice of the Associates
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคา โครงการระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ, โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย, งาน solar Rooftop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ AutoCad 2D/3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
สมัครงานตำแหน่งนี้