หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีการสมัคร

เรากำลังมองหาคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาร่วมงานกับเรา !!

ที่อยู่

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล

-

ตำแหน่งที่ว่าง

คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย หรือ หญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาบัญชี, ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการจัดการ / บริหารทรัพย์สิน
 • ทัศนคติดี และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม PVsyst หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า / โยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการเขียนแบบออกแบบระบบไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 100kw+
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรม การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น hydrology / hydraulics
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 3D, PVsyst โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น hydrology / hydraulics
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า / โยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าสื่อสาร)
 • ประสบการณ์ 7 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ การขายโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการสถานีไฟฟ้า, โครงการดาต้าเซ็นเตอร์, โครงการไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย หรือ หญิง, อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาบัญชี, ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีอย่างน้อย ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี in related field
 • มีความเข้าใจในหลักการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ (ทักษะการอ่านและการเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle, ERP, AX ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานออกแบบ UX และ UI
 • Strong background in user-centered design, user experience research and design thinking methodologies.
 • Good understanding of web and mobile technologies
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้ในการสร้าง Blockchain
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
 • มีประสบการณ์ในโครงสร้างทางการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการพูด และการเขียนรายงาน)
 • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สร้างแจงจูงใจ และมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ภาวะความกดดัน พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถติดต่อประสานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านการขาย
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการขาย ในธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรค์ หรือคอนโดมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิภาพดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ :
 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการออกแบบและการประมาณราคา
 • Have a Engineering the practice of the Associates
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและประมาณราคา โครงการระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ, โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย, งาน solar Rooftop จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ AutoCad 2D/3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
สมัครงานตำแหน่งนี้