นโยบายเรื่อง : การบริหารจัดการด้านภาษี

PDF ขนาดไฟล์ 110.54 KB

นโยบายเรื่อง : การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PDF ขนาดไฟล์ 162.44 KB

นโยบายเรื่อง : ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล

PDF ขนาดไฟล์ 211 KB

นโยบายเรื่อง : การบริหารความเสี่ยงองค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 176.92 KB

นโยบายเรื่อง : จริยธรรมทางธุรกิจ

PDF ขนาดไฟล์ 300.08 KB

นโยบายเรื่อง : สิทธิมนุษยชน

PDF ขนาดไฟล์ 154.77 KB

นโยบายเรื่อง : การควบคุมภายใน

PDF ขนาดไฟล์ 241.05 KB

นโยบายเรื่อง : ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

PDF ขนาดไฟล์ 283.84 KB

นโยบายเรื่อง : แผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง

PDF ขนาดไฟล์ 184.44 KB

นโยบายเรื่อง : บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ

PDF ขนาดไฟล์ 215.78 KB

นโยบายเรื่อง : มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ

PDF ขนาดไฟล์ 193.76 KB

นโยบายเรื่อง : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

PDF ขนาดไฟล์ 446.12 KB

นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

PDF ขนาดไฟล์ 182.59 KB

นโยบายเรื่อง : การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

PDF ขนาดไฟล์ 179.71 KB

ประกาศ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 146.99 KB

นโยบายเรื่อง : จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

PDF ขนาดไฟล์ 126.34 KB

นโยบายเรื่อง : การจ่ายปันผล

PDF ขนาดไฟล์ 114.62 KB