นโยบายเรื่อง : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

PDF ขนาดไฟล์ 172.72 KB

นโยบายเรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง

PDF ขนาดไฟล์ 172.35 KB

นโยบายเรื่อง : จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า

PDF ขนาดไฟล์ 2.57 MB

นโยบายเรื่อง : การบริหารจัดการด้านภาษี

PDF ขนาดไฟล์ 147.33 KB

นโยบายเรื่อง : การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PDF ขนาดไฟล์ 222.97 KB

นโยบายเรื่อง : ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล

PDF ขนาดไฟล์ 241.68 KB

นโยบายเรื่อง : การบริหารความเสี่ยงองค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 212.75 KB

นโยบายเรื่อง : จริยธรรมทางธุรกิจ

PDF ขนาดไฟล์ 338.98 KB

นโยบายเรื่อง : สิทธิมนุษยชน

PDF ขนาดไฟล์ 203.41 KB

นโยบายเรื่อง : ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

PDF ขนาดไฟล์ 315.21 KB

นโยบายเรื่อง : แผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง

PDF ขนาดไฟล์ 247.61 KB

นโยบายเรื่อง : บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

PDF ขนาดไฟล์ 215.01 KB

นโยบายเรื่อง : มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

PDF ขนาดไฟล์ 216.78 KB

นโยบายเรื่อง : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

PDF ขนาดไฟล์ 482.83 KB

นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

PDF ขนาดไฟล์ 236.51 KB

นโยบายเรื่อง : การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

PDF ขนาดไฟล์ 235.11 KB

ประกาศ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 214.35 KB

นโยบายเรื่อง : จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

PDF ขนาดไฟล์ 161.45 KB

นโยบายเรื่อง : การจ่ายปันผล

PDF ขนาดไฟล์ 151.08 KB