นโยบายเรื่อง: การบริหารความเสี่ยงองค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 205.29 KB

นโยบายเรื่อง: จริยธรรมทางธุรกิจ

PDF ขนาดไฟล์ 327.16 KB

นโยบายเรื่อง: สิทธิมนุษยชน

PDF ขนาดไฟล์

นโยบายเรื่อง: การควบคุมภายใน

PDF ขนาดไฟล์

นโยบายเรื่อง: ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

PDF ขนาดไฟล์ 317.71 KB

นโยบายเรื่อง: แผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง

PDF ขนาดไฟล์ 216.5 KB

นโยบายเรื่อง: บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ

PDF ขนาดไฟล์ 245.2 KB

นโยบายเรื่อง: มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ

PDF ขนาดไฟล์ 291.54 KB

นโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

PDF ขนาดไฟล์ 477.9 KB

นโยบายเรื่อง: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

PDF ขนาดไฟล์ 210.79 KB

นโยบายเรื่อง: การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

PDF ขนาดไฟล์ 211.51 KB

ประกาศ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

PDF ขนาดไฟล์ 154.46 KB

นโยบายเรื่อง: จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

PDF ขนาดไฟล์ 157.94 KB

นโยบายเรื่อง: การจ่ายปันผล

PDF ขนาดไฟล์ 146.25 KB