คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 PDF | 237.68 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563 PDF | 429.57 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 PDF | 232.46 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563 PDF | 247.3 KB ดาวน์โหลด