หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
  31 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2558 *
  หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท
สินทรัพย์รวม 35,040.91 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 18,815,257,874
หนี้สินรวม 25,398.05 26,124,701,888 20,542,595,532 15,870,131,366 10,225,033,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,046.26 9,500,047,883 10,183,859,198 10,127,973,981 8,590,224,675
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,854.66 1,854,655,373 1,854,655,373 1,589,693,963 1,283,245,216
  31 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 * 31 ธ.ค. 2558 *
  หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท
รายได้รวม 1,528.94 6,460,886,678 4,913,484,308 3,366,833,901 4,590,691,752
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 224.89 1,178,410,096 714,788,237 615,370,138 673,567,733
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%) 7.46 3.31 2.33 2.37 3.58
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 15.65 12.40 7.02 6.08 7.84
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.71 18.91 14.86 19.18 14.67

หมายเหตุ

* งบการเงินรวม