หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
  31 ธ.ค. 2563 * 31 ธ.ค. 2562 * 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 *
(ปรับปรุงใหม่)
  หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท
สินทรัพย์รวม 46,032,156,115 39,041,539,734 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347
หนี้สินรวม 33,556,843,009 27,708,625,895 26,124,701,888 20,542,595,532 15,870,131,366
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,475,313,106 11,332,913,839 9,500,047,883 10,183,859,198 10,127,973,981
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,220,632,743 2,220,632,743 1,854,655,373 1,854,655,373 1,589,693,963
  31 ธ.ค. 2563 * 31 ธ.ค. 2562 * 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 2559 *
(ปรับปรุงใหม่)
  หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท
รายได้รวม 10,974,541,028 7,195,259,291 6,460,886,678 4,913,484,308 3,366,833,901
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,425,292,843 2,222,289,314 1,178,410,096 714,788,237 615,370,138
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.44 5.50 3.31 2.33 2.37
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 27.46 18.95 12.40 7.02 6.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) 39.60 30.25 18.91 14.86 19.18

หมายเหตุ

* งบการเงินรวม