หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม 39,041.54 46,032.16 42,485.35
หนี้สินรวม 27,708.63 33,556.84 29,202.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,332.92 12,475.31 13,283.22
งบกำไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564
รายได้รวม 7,195.261) 10,974.541) 9,868.13
EBITDA 4,310.77 5,809.93 4,951.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,222.29 3,425.29 2,251.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ 2,222.29 1,188.42 2,251.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,147.33 3,412.34 2,229.27

หมายเหตุ : 1)รายได้รวมเฉพาะจากการดำเนินงานปกติ เป็นจำนวน 7,175.37 ล้านบาท ในปี 2562 และ จำนวน 8,737.68 ล้านบาท ในปี 2563

สัดส่วนรายได้
หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564
รายได้จากการขาย 1,526.50 1,495.88 1,474.97
รายได้จากการขายไฟฟ้า 4,504.39 4,093.36 4,760.50
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 1,067.68 2,146.63 2,112.60
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - 913.48 970.09
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1) 19.89 (13.87) 99.71
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 1) - (13.22) 377.40
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ 1) - 259.27 -
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1) - 1,977.60 -
รายได้อื่น 76.80 88.33 72.86
รายได้รวม 7,195.26 10,947.46 9,868.13

หมายเหตุ : 1)กำไรตามที่ระบุในตารางถือเป็นกำไรพิเศษ ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ และ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย 2562 2563 1) 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.89 0.91 0.84
อัตรากำไรข้างต้น ร้อยละ 51.39 35.16 40.19
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 44.10 25.40 34.55
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 30.89 13.60 22.82
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ร้อยละ 39.56 24.11 29.75
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 19.61 9.53 16.95
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 5.69 2.58 5.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.44 2.69 2.20

หมายเหตุ : 1)หักกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย