บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66 2) 242-5800
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
อีเมล์ : ir@gunkul.com
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 2,220,632,743.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,220,632,743.50 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว : 8,882,530,974 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ในประเทศ และต่างประเทศ

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานรวมถึงพลังงาน ทางเลือกที่เหมาะสม

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า