เอกสาร ดาวน์โหลด
เอกสารการแจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน (GUNKUL-W) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิเเละหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญเเสดงสิทธิเเละผู้ถือใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ดาวน์โหลด