บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

วันที่ปิดสมุดทะเบียน เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล
06 พ.ค. 2565 เงินสด 0.12 05 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565
26 ส.ค. 2564 เงินสด 0.06 25 ส.ค. 2564 9 ก.ย. 2564
7 พ.ค. 2564 เงินสด 0.182 6 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2564
29 เม.ย. 2563 เงินสด 0.136 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
26 เม.ย. 2562 หุ้นปันผล 0.0500 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0100
25 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2562
25 เม.ย. 2561 เงินสด 0.0450 24 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561
28 เม.ย. 2560 หุ้นปันผล 0.0417 (6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0400
25 เม.ย. 2560 16 พ.ค. 2560
12 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล 0.0500 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0625
9 พ.ค. 2559 25 พ.ค. 2559
24 เม.ย. 2558 หุ้นปันผล 0.2500 (4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0280
21 เม.ย. 2558 08 พ.ค. 2558
23 เม.ย. 2557 หุ้นปันผล 0.3330 (3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0380
18 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557
23 เม.ย. 2556 หุ้นปันผล 0.5000 (2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.0600
18 เม.ย. 2556 09 พ.ค. 2556
23 เม.ย. 2555 หุ้นปันผล 0.1000 (10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
เงินสด 0.1000
18 เม.ย. 2555 09 พ.ค. 2555
20 เม.ย. 2554 เงินสด 0.0750 12 เม.ย. 2554 03 พ.ค. 2554