วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ : 28 เม.ย. 2564
เวลา : 09.00 น.
รายละเอียด : ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400