ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้

  ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 4,432,631,280 49.90
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 608,555,843 6.85
  3. นาย สุระ คณิตทวีกุล 261,000,040 2.94
  4. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 205,496,950 2.31
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 141,523,042 1.59
  6. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 134,026,303 1.51
  7. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 95,238,000 1.07
  8. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 81,585,300 0.92
  9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 60,000,000 0.68
  10. นาย ประคิน ศรีเจริญ 57,600,000 0.65