ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้

  ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 4,432,631,280 49.90
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 431,032,830 4.85
  3. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 311,511,270 3.51
  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 278,880,000 3.14
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 174,026,303 1.96
  6. CPYI CLT A/C 0090029-1001 130,577,940 1.47
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 109,267,402 1.23
  8. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 99,043,700 1.12
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 86,220,260 0.97
  10. นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ 65,339,919 0.74