การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
(ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2565 ดาวน์โหลด