การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 15 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2563 ดาวน์โหลด