การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท
ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มตามโครงสร้างใหม่
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : ข้อมูลเสนอเพื่อยกเลิกตราประทับบริษัท และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่องตราประทับของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด (.pdf)
ดาวน์โหลด (.doc)
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด (.pdf)
ดาวน์โหลด (.doc)
เอกสารแนบ 15 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 16 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 17 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด