การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2563 โดยดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจาปี 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
   
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2564 ดาวน์โหลด