จากนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กอปรกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึงทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างครบวงจร กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน

ระบบสายส่ง

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด

ระบบสถานีไฟฟ้า

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในสถานีไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อ่านทั้งหมด

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ด้วยนโยบายของรัฐที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่กับยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ทำให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และสำรวจหาแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย

อ่านทั้งหมด

Submarine Cable

การติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำ ขนาดแรงดัน 33 เควี 95 ตร.มม. เส้นทางจากท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ฝั่งจังหวัดพังงา ไปท่าเทียบเรือบ้านทุ่งดาบ ฝั่งเกาะพระทอง จังหวัดพังงา ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร

อ่านทั้งหมด

ไมโครกริด

โครงการไมโครกริด ถือเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 8 สถานี

อ่านทั้งหมด

Bypass Cable

Bypass Cable System เป็นระบบ ที่สามารถเชื่อมต่อสายไฟฟ้าใหม่ ในขณะที่เอาสายเคเบิลที่อากาศลงใต้ดิน โดยไม่ต้องดับไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด