โครงการไมโครกริด ถือเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 8 สถานี ดังนี้

  1. สถานีไฟฟ้าหนองหาน จ. อุดรธานี
  2. สถานีไฟฟ้าหนองบัวลำภู
  3. สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1
  4. สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2
  5. สถานีไฟฟ้าระโนด
  6. สถานีไฟฟ้าสุไหงโกลก
  7. สถานีไฟฟ้ากระบี่ 1
  8. สถานีไฟฟ้ากระบี่ 2

รวมมูลค่างาน 132.9 ล้านบาท ระยะเวลาทำโครงการ 450 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้เหมาะสม อีกทั้งเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ประโยชน์สำคัญของโครงการไมโครกริด คือ การเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ระบบไมโครกริดสามารถปลดตัวเองออกมาเป็นอิสระ โดยยังสามารถใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายหลัก หรือจากระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหมายถึงว่าระบบดังกล่าวสามารถกำหนดคุณภาพไฟฟ้า ความมั่นคงของไฟฟ้า และ ความน่าเชื่อถือของไฟฟ้าได้อีกด้วย