กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายใต้การดำเนินการของบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน และบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

กำลังการผลิตรวม : 48 MWp

โครงการทั้งหมด : 7 โครงการ

รายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด MW
  EPC  
1 ซี เค แอน ซัน (ประเทศไทย) 8.9
2 YANHEE 8
3 บางจาก 25
4 แสกนอินเตอร์ 5
5 สุรืนทร์ออมยา 1
6 กรอกสมบูรณ์ 1
7 สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง 0.0496

โครงการที่เกี่ยวข้อง