ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

ทั้งสินค้าที่ทำการผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สวีเดน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

ระบบสายส่ง

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติ โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด

ระบบสถานีไฟฟ้า

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในสถานีไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติ โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด

ระบบจำหน่ายสายป้อน

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าแรงกลาง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติ โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายจำหน่าย เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด

ระบบจำหน่ายสายแรงต่ำ

Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติ โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายจำหน่าย เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านทั้งหมด