Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าแรงกลาง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานนานาชาติ โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายจำหน่าย เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน