กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

กำลังการผลิตรวม : 177 MWp

โครงการทั้งหมด : 25 โครงการ

รายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด MW
  จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ  
1 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาขีด 7.605
2 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาสัง 7.605
3 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาดงคอน 7.605
4 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาบึงสามพัน 1 7.605
  กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน  
5 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา ศรีจุฬา 9.8
6 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา วิเชียรบุรี 9.8
7 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา เนินปอ 5.5
8 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บึงสามพัน 2 3.6
9 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 1 3.51
10 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 2 5.265
  รางเงิน โซลูชั่น  
11 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 1 8
12 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 2 8
13 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 3 8
14 รางเงิน โซลูชั่น สาขา หนองชุมพล 8
15 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ยางน้ำกลัดใต้ 8
16 รางเงิน โซลูชั่น สาขา กลัดหลวง 8
17 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ดอนแสลบ 8
18 รางเงิน โซลูชั่น สาขา พังตรุ 8
19 รางเงิน โซลูชั่น สาขา หลุมรัง 8
20 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ทุ่งกว๋าว 7
21 รางเงิน โซลูชั่น สาขา เตาปูน 8
22 บี เอ็ม พี โซล่าร์ 8
23 อี โค ไทย เอ็นเนอร์ยี 5
24 เอ็น เค โซล่าร์ 1.2
25 ซี เค แอน ซัน (ประเทศไทย) 8.9

โครงการที่เกี่ยวข้อง