บริษัทฯ ได้ศึกษาการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งอยู่บนผืนนำ้จนสามารถนำมาเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกเหนือจากติดตั้งบนพื้นดินและหลังคา ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายชนิดที่สามารถ นำแผงโซลาร์เซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าไปตั้งให้ลอยอยู่บนผืนน้ำได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ำที่เหมาะสมควรจะเป็นอ่างเก็บน้ำ เขื่อน หรือบ่อเก็บน้ำทั่วไป ทุ่นลอยสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและแรงลมได้ตามชนิดของทุ่นที่นำมาใช้ ประโยชน์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า บนน้ำยังสามารถช่วยลดการระเหยของน้ำได้ ซึ่งเหมาะกับบ่อเก็บน้ำที่ต้องการกักเก็บน้ำให้ได้ตลอดทั้งปี และการระเหยของน้ำยังช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ดีขึ้นด้วย เป็นการนำพื้นที่เหนือแหล่งน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดการใช้ที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนา อย่างอื่นได้อีกทางหนึ่ง

โครงการที่เกี่ยวข้อง