ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี

ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้เอง บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

กำลังการผลิตรวม : 48 MWp

โครงการทั้งหมด : 24 โครงการ

รายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด MW
  WHA  
1 WHA Gunkul Green Solar roof1 0.63648
2 WHA Gunkul Green Solar roof 3 0.83232
3 WHA Gunkul Green Solar roof 6 0.83232
4 WHA Gunkul Green Solar roof 17 0.83232
  Gunkul Solar  
5 Gunkul Solar Power2 T-Park 0.53856
6 Gunkul Solar Roof 1 GKA 0.24192
7 Gunkul Solar Roof 2 GKA 0.952
8 Gunkul Solar Roof 1 Pichai 0.0204
9 Siam Gunkul Solar Energy CPAC 0.8736
10 Solar Energy Society COTTO 5.265
  Other  
11 Tesco Lotus 0.4092
12 AGI 5
13 CPN เชียงราย 0.948
14 CPN พิษณุโลก 0.908
15 PGI 1
16 Toyota 3.39
17 PACCON 0.951
18 Unicord 1.24
19 KCG 1
20 Solar Energy Society Robinson 0.99756
21 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 0.482
22 Murata 0.466
23 Z kuroda 0.594
24 CPF 25

โครงการที่เกี่ยวข้อง