พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำช่วยให้การใช้พื้นที่ติดตั้งแบบเดิมลดลงสามารถนำไปใช้เพีอการเกษตรหรือประโชน์อี่นได้ โดยใช้พิ้นที่น้ำแทน เช่นอ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดการละเหยชองแหล่งน้ำ ในด้านประสิทธิภาพการผลิตจะมากกว่าแบบติดตั้งบนพี้นดินและบนหลังคาเนี่องจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้ประประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเพิ่มขึ้น