กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายใต้การดำเนินการของบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน และบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด บี เอ็ม พี โซล่าร์ อี โค ไทย เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

กำลังการผลิตรวมในประเทศ : 169.10 MWp

โครงการทั้งหมดในประเทศ : 24 โครงการ

กำลังการผลิตรวมในต่างประเทศ : 204.36 MWp

โครงการทั้งหมดในต่างประเทศ : 4 โครงการ

รายละเอียดของโครงการในประเทศที่ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด
(เมกะวัตต์)
รวม
(เมกะวัตต์)
  SOLAR FARM  
  จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ   30.42
1 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาขีด 7.61  
2 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาตาสัง 7.61  
3 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาดงคอน 7.61  
4 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ สาขาบึงสามพัน 1 7.61  
  กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน   37.48
5 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา ศรีจุฬา 9.80  
6 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา วิเชียรบุรี 9.80  
7 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา เนินปอ 5.50  
8 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บึงสามพัน 2 3.60  
9 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 1 3.51  
10 กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา บ้านกล้วย 2 5.27  
  รางเงิน โซลูชั่น   87
11 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 1 8  
12 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 2 8  
13 รางเงิน โซลูชั่น สาขา อ่างทอง 3 8  
14 รางเงิน โซลูชั่น สาขา หนองชุมพล 8  
15 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ยางน้ำกลัดใต้ 8  
16 รางเงิน โซลูชั่น สาขา กลัดหลวง 8  
17 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ดอนแสลบ 8  
18 รางเงิน โซลูชั่น สาขา พังตรุ 8  
19 รางเงิน โซลูชั่น สาขา หลุมรัง 8  
20 รางเงิน โซลูชั่น สาขา ทุ่งกว๋าว 7  
21 รางเงิน โซลูชั่น สาขา เตาปูน 8  
22 บี เอ็ม พี โซล่าร์   8
23 อี โค ไทย เอ็นเนอร์ยี   5
24 เอ็น เค โซล่าร์   1.2
Total   169.10

รายละเอียดของโครงการในต่างประเทศที่ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด MW
1 เซ็นไดโอคุระยะมะ 38.10
2 คิมิซึเมกะโซลาร์ 38.27
3 อิวะคุนิ 98
4 Kenyir Gunkul Solar 29.99

โครงการที่เกี่ยวข้อง