ด้วยนโยบายของรัฐที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่กับยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ทำให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และสำรวจหาแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ไม่มีต้นทุนทางพลังงาน โดยลมที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เกิดขึ้นและพัดในทิศทางที่แน่นอน เป็นระยะเวลานานตลอดทั้งฤดูกาล เป็นประจำทุกปี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของประเทศและริมชายฝั่งทะเล มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5-7 เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศไทย อีกทั้งได้มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้เป็นผลสำเร็จ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โรงไฟฟ้า มีกำลังผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 170 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วเสร็จสมบูรณ์

โครงการที่เกี่ยวข้อง