นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี GUNKUL

“36 Years of Trust” Why we change? ปีแห่งความเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

โดยผู้นำของบริษัทฯ  มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล “มักจะมองอะไรไกลเสมอ และมองเห็นโอกาสรอบตัวตลอดเวลา” นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ปี 2525 เป็นต้นมา

"ไม่รู้จะเรียกว่า วิสัยทัศน์ หรือเปล่า? แต่ผู้ชายคนนี้มักจะมองอะไรไกลเสมอ และมองเห็นโอกาสรอบตัวตลอดเวลา"

บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จเกิดจากพลังของบุคลากรที่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคคลให้มีความก้าวหน้า เป็นหนึ่งในความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ ใส่ใจดูแลบุคลากร ใส่ใจดูแล พัฒนาธุรกิจ และใส่ใจดูแลสังคมและชุมชน

มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม และธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย