1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย มุ่งสู่การ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง ภายใต้ แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” ที่มีหลักสำคัญครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้

WE Care People

WE Care Business

WE Care Social

We care Peopleพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ

เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้บุคลากรให้เป็นคนเก่งและดี จัดระบบ การทำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอด ระยะเวลาการทำงานให้บุคลากรมีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน ส่งเสริมเกิดวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กร ยึดตามหลักธรรมาภิบาล ความเท่าเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน นำพาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ

We care Businessพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการทำงาน ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนให้กับ ประเทศในอนาคตแบบครบวงจร

We care Socialรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชน

ให้ความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้ ทั้งองค์กรรับทราบอย่าง ทั่วถึง สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ และความยั่งยืนให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ทุกคนเข้าใจในหน้าที่และมีความรับผิดชอบใน การดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

2. กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงกำหนดกรอบและกลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมประเด็นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน ในปี 2563 เพื่อเป็นผู้นำในการทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามเรื่องหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดีและองค์กรเป็นเลิศ
 1. สร้างต้นแบบวัฒนธรรม “GROWTH” ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กร
 2. เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้าง พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการทำงาน เป็นทีม และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากร
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 6. ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของ องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกๆ ที่อย่างปลอดภัย
พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า
 1. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร
 2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 3. การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 4. มุ่งเน้นขยายธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสายส่งบนดินและใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 5. จัดหาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินการได้ตามปกติ และไม่เกิดผลกระทบใดๆ
สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 1. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
 3. สร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ และพัฒนาสายอาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยจ้างคนในท้องถิ่นชุมชนเป็นพนักงานประจำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19