1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ “GUNKUL” ด้วยความมุ่งมั่น ห่วงใย และใส่ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคงภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” บริษัทฯ มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน โดยให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านรายงานรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้เติบโตควบคู๋ไปกับการเติบโตขององค์กร และอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความเชื่อมั่นว่า “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยางยั่งยืน” ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

WE Care People

WE Care Business

WE Care Social

We care Peopleพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี

มีความมุ่งมั่นร่วมทำงานเป็นทีมที่ดี และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ จัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน การร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ในทุกกระบวนการในการทำงาน และการผลิตเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ โดยมีคำนึงถึงความเท่าเทียม หลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

We care Businessพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า

เราดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงการทำงาน และการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงการเป็นผู้นำในการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศในอนาคตแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจอย่างยั่งยืน

We care Socialสร้างโอกาสให้สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับสังคมและมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้องค์กรอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และตามวิถีของชุมชนอย่างสมดุล

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่ม GUNKUL โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ปรากฎในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน พนักงานทุกคนต้องยึดถือนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

2. แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จเกิดจากพลังของบคุคลากรที่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคคลให้มีความก้าวหน้า เป็นหนึ่งในความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ “Not only the energy, we care - People, Business and Social” มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมและการขยายธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีสวนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ
 1. สร้างต้นแบบวัฒนธรรม “GROWTH” ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 2. เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการทำงานเป็นทีม และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากร
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร ที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า
 1. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร
 2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยขยายธุรกิจพลังงานไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 3. การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อหวังให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน เป็นต้น สามารถใช้พลังงานทดแทนได้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 4. มุ่งเน้นขยายธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่งบนดินและใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 1. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
 3. สร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสายอาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยจ้างคนในท้องถิ่นชุมชนเป็นพนักงานประจำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม