ด้วยความมุ่งมั่น ห่วงใย และใส่ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยหลัก ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อๆ ไปอย่างมั่นคงภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้เกิดการเติบโตควบคู๋ไปกับการเติบโตขององค์กร และการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความเชื่อมั่นว่า “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “GUNKUL” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

“เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”

ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อ นำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

WE Care People

WE Care Business

WE Care Social

We care Peopleพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลากรมีศักยภาพ เน้นการทำงานที่คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความพีงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงสุด โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเลื่อนตำแหน่ง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพ ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

We care Businessพัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อการขยายธุรกิจอย่างคุ้มค่า

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า โดยการดำเนินการผลิต อุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานอย่างยั่งยืน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

We care Socialใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ ความสำคัญในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตามวิถีของชุมชนอย่างสมดุล

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่ม GUNKUL โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ปรากฎในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน พนักงานทุกคนต้องยึดถือนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ