ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เกือบ 4 ทศวรรษ ที่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น “เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” ให้กับในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามกรอบนโยบาย “We care” ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานและสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีการเชื่อมโยงการวางแผน ติดตาม และประเมินจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจกับดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืนภายใต้พันธะสัญญา

“Not only the energy, we care”

We care People : เราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บุคลากรเป็น “ คนเก่ง คนดี ” เพราะเราเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงนี้ หากบุคลากรมีทักษะความสามารถและความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในองค์กรของเรา เราจะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันในทีมงาน เพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดออกจากแต่ละคน

We care Business : เราต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรม และสร้างธุรกิจใหม่แบบครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

We care Social : เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างสมดุลในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” และมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง