ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความมุ่งมั่น เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามกรอบนโยบาย “We care” ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานและสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีการเชื่อมโยง วางแผน ติดตาม และประเมินจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ กับดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์บริษัทฯ เพิ่มขีดความ สามารถในการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคม และเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้พันธะ สัญญา

“Not only the energy, we care”

We care Business : “พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า” เน้นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และจัดหาธุรกิจใหม่ เพื่อส่งมอบคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ

We care People : “พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในส่วนของทักษะการ บริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายได้

We care Social : “รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชน” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสมดุลในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี”