โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีดำเนินการ / ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทาง การดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุง แนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ความคาดหวัง
 • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
 • โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
 • มีสภาพแวดล้อมที่ดี สุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
 • ส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวพนักงานและองค์กร
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee
 • คณะกรรมการสวัสดิการ
 • หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • การสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
 • ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • Intranet Line บอร์ดประกาศ
 • การประชุมแถวตอนเช้าก่อนเริ่มงาน การเดินประชาสัมพันธ์โดยตรง
 • จัดทำนโยบายสวัสดิการที่เสริมสร้างความผูกพันกับองค์กร
 • รายงานประจำปี รายงานความความยั่งยืน
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้
 • พัฒนา / ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 • คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 • พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน
 • สร้างความผูกพันพนักงาน ครอบครัว และองค์กร ผ่านสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ตู้รับเรื่องเสนอแนะ เป็นต้น
ความคาดหวัง
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
 • การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา
 • ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว
 • การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ
 • ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และ ประสบการณ์
 • เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • ประชุม / ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน
 • ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีมงานของบริษัทฯ
 • เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
 • ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • สื่อสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การจัดซื้อ / จัดจ้าง กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดทำรายงานการ ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • จัดระบบควบคุมดูแลมิให้นำความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ความคาดหวัง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานในราคายุติธรรมและแข่งขันได้
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด
 • การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ / ขั้นตอนการใช้ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • สำรวจและประเมินความพึงพอใจ
 • ออกเยี่ยมลูกค้า
 • จัดทำเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com
 • การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน
 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนา ให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ
 • การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริมการขาย พร้อมให้คำแนะนำ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองและนำมาประยุกต์ใช้
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้ ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้
 • สื่อสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ความคาดหวัง
 • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม
 • แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
 • การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย
ความคาดหวัง
 • ชำระหนี้สินตรงตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา
 • บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
ความคาดหวัง
 • ดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน
 • ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • การจ้างงานผู้พิการ
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกับชุมชนก่อนดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของชุมชนในการดำเนินธุรกิจ
 • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
 • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม
 • ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี
 • ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และทักษะของตนสู่ชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัคร ให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ความคาดหวัง
 • ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) จากการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
 • การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบ ถ้วน และทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
 • สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 • กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน Opportunity Day ทุกไตรมาส จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
 • เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
ความคาดหวัง
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • จัดกิจกรรมด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Opportunity day งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าวผ่านสื่อ
 • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืนหน้าของผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน
 • จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวัง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
 • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด
 • การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ
วิธีดำเนินการ /
ช่องทางการสื่อสาร
 • การประชุมร่วมกัน
 • รายงานประจำปี
 • รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ
 • การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • มีแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับองค์กรของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
 • การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด