โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีดำเนินการ / ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทาง การดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุง แนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือ จากที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • โอกาสในการพัฒนาความสามารถ รวมไปถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่
 • มีสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยที่ดีในที่ทำงาน
 • มีความสัมพันธ์อันดี และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ระหว่างพนักงานและองค์กร
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee
 • จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
 • จัดหา/จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานตามสายอาชีพ
 • การสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ต่อความผูกพันกับองค์กร
 • เพิ่มช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดย คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
 • มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้
 • พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 • ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน และองค์กร
ช่องทางการสื่อสาร
 • ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะรวมไปถึงการสำรวจความคิดของเห็นพนักงาน
 • แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กรช่องทางการสื่อสารออนไลน์และออฟไลน์
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
 • การชำระเงินที่ครบถ้วน ตรงเวลา
 • ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว
 • การเจริญเติบโต และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับบริษัทฯ
 • ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และเทคโนโลยี
 • เคารพในสิทธิ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลง และเป้าหมายร่วมกัน
 • ให้ความรู้ด้านวิชาการโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับคู่ค้า
 • เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจพร้อมรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะ
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาค และยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
 • ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญา และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน
 • มีมาตรการการควบคุมดูแล และรักษาความลับทางธุรกิจของคู่ค้า
ช่องทางการสื่อสาร
 • แบบประเมินคู่ค้า
 • การเยื่ยมชม การประชุมหรือการสัมนาทางธุรกิจ
 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีมาตรฐาน
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างหลากหลาย
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไข ภายในเวลาที่กำหนด
 • การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการหรือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการหลังการขาย เช่น การให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้
 • ตั้งราคาสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงมือลูกค้า
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • จัดบริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
ช่องทางการสื่อสาร
 • ช่องทางประชาสัมพันธ์และติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงง่าย
 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการใช้สินค้าและบริการ
 • การเยี่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา
 • การทวนสอบและการตรวจสอบมาตรฐาน
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
 • ไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรมคำนึงถึงจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
 • แบ่งปันความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกัน
ช่องทางการสื่อสาร
 • การสัมนาทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ชำระหนี้สินตรงตามที่ได้กำหนดไว้
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา
 • บริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • พูดคุย หารือหรือประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงข้อตกลงและเงื่อนไข
 • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบูรณาการความรู้ร่วมกัน
ช่องทางการสื่อสาร
 • ประชุมกันเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินผลกระทบต่อชุมชน/สังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการดำเนินงาน
 • มีนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินงานในการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน
 • การจ้างงานผู้พิการ การจ้างงานคนในพื้นที่
 • มีบทบาทในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้วยรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน
 • การประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถานประกอบการ
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการสื่อสาร
 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • การประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถานประกอบการ
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจประจำปี
 • บริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจและเหมาะสม
 • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี และปฏิบัติตามแผนธุรกิจประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานผ่านทางรายงานประจำปี
 • เปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานต่อสาธารณชน เช่น ทางเว็บไซต์
ช่องทางการสื่อสาร
 • เวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ Opportunity Day
 • เว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ขององค์กร
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเป็นกลาง
 • ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนทั่วไป
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • ส่งมอบข้อมูลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และมีความเป็นกลางเป็นประจำหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น
 • ส่งมอบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ สาธารณชนทั่วไป
ช่องทางการสื่อสาร
 • เวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ Opportunity Day
 • เว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขององค์กร
 • รายงานประจำปี
ความคาดหวัง /
ความต้องการ
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • มีนโยบายหรือมาตรการ รวมไปถึงร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด
 • การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ ในระดับประเทศ
ความท้าทาย /
แนวทางการดำเนินการ
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • มีการดำเนินงานด้านภาษีตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ ในระดับประเทศ
ช่องทางการสื่อสาร
 • การเยี่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา
 • การทวนสอบและการตรวจสอบมาตรฐาน
 • รายงานประจำปี