โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีดำเนินการ / ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทาง การดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุง แนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ความคาดหวัง
 • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มี การเลือกปฏิบัติ
 • โอกาสในการพัฒนาความสามารถรวมไปถึงการ ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่ การงาน
 • มีสภาพแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงสุขอนามัยและ ความปลอดภัยในที่ทำงาน
 • มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ระหว่างพนักงานและองค์กร
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ผลการประเมินแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผลคะแนนปีก่อนหน้า
 • อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับปีก่อนหน้า

ตัวชี้วัด :

 • ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร
 • อัตราการลาออกพนักงานเทียบกับปีก่อนหน้า

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะรวมไปถึงการสำรวจความคิดของเห็นพนักงาน
 • แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และออฟไลน์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee)
 • คณะกรรมการสวัสดิการ
 • จัดหา/จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานตามสายอาชีพ
 • เพิ่มช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
 • มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้
 • พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 • ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพันให้กับพนักงานและองค์กร
 • การสำรวจความคิดเห็นพนักงานต่อความผูกพันกับองค์กร
 • จัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA)
ความคาดหวัง
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา(ผลิตภัณฑ์ การบริการ คุณภาพ การส่งมอบ และการชำระเงิน ครบถ้วนตามกำหนดเวลา)
 • ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ในระยะยาว
 • การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับบริษัทฯ
 • ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยี
 • เคารพในสิทธิและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
 • มีจำนวนคู่ค้ารายสำคัญตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า(Supplier Code of Conduct) ครบร้อยละ 100

ตัวชี้วัด :

 • ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับปีก่อนหน้า
 • จำนวนคู่ค้ารายสำคัญที่ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า(Supplier Code of Conduct)

ช่องทางการสื่อสาร :

 • แบบประเมินคู่ค้า
 • การประชุมหรือสัมนาทางธุรกิจ
 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุ ตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน
 • ให้ความรู้ด้านวิชาการโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับคู่ค้า
 • เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจพร้อมรับ ฟังความคิดเห็นรวมไปถึงข้อเสนอแนะ
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วย ความเสมอภาคและยุติธรรม อย่างเท่าเทียมกัน
 • ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญา และจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ
 • สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานที่ ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน
 • มีมาตรการการควบคุมดูแล และรักษาความลับ ทางธุรกิจ
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของผลกระทบทั้งใน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และประกาศใช้ภายในองค์กรอย่างเป็น ทางการ
 • จัดทำการประเมินคู่ค้ารายสำคัญและประเมินความ เสี่ยงคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปจัดทำแผน พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • จัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA)
ความคาดหวัง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและความ ปลอดภัยตามมาตรฐาน
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไข และเวลาที่กำหนด
 • การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการหรือขั้น ตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการหลังการ ขาย เช่น การให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่าง เหมาะสม
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มี ต่อสินค้าและบริการมากกว่าผลคะแนนปีก่อนหน้า
 • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รับการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด :

 • ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการเทียบกับปีก่อนหน้า
 • จำนวนข้อร้องเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนิน การแก้ไขสินค้าและบริการตามข้อร้องเรียน

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อ เสนอแนะและความคิดเห็นในการใช้สินค้าและ บริการ
 • การเยื่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความ ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้
 • ตั้งราคาสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมกับ คุณภาพ
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่ อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงมือลูกค้า
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้ บริการ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่าง เคร่งครัด
 • จัดบริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อตอบสนอง ความต้องการแก่ลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์ และติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลที่หลากหลาย และเข้าถึงง่าย
 • เพิ่มช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการใช้สินค้าและ บริการ
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าและบริการเป็น สินค้าเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ สินค้าและบริการเพื่อนำผลการประเมินรวมไปถึง ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล Personal Data Protection Act (PDPA)
ความคาดหวัง
 • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
 • ไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการละเมิด ลิขสิทธิ์

ตัวชี้วัด :

 • จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการ ละเมิดลิขสิทธิ์

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การสัมนาทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรมคำนึงถึง จริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
 • แบ่งปันความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการ บูรณาการความรู้ร่วมกัน
ความคาดหวัง
 • ชำระหนี้สินตรงตามที่ได้กำหนดไว้
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา
 • บริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา อยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัด :

 • ระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตาม สัญญา

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ประชุมกันเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • พูดคุย หารือหรือประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ถึงข้อตกลงและเงื่อนไข
 • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและ การบูรณาการความรู้ร่วมกัน
ความคาดหวัง
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบละเป็น มิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
 • มีการจัดการดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน
 • มีการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจและ สังคมภายในชุมชน
 • มีการจ้างงานผู้พิการและจ้างงานคนภายในพื้นที่
 • ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ผลการประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถานประกอบการอยู่ในระดับดี-ดีมาก
 • จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคมแต่ละปี เป็นร้อยละ 0
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงโดยเปรียบเทียบ กับปีก่อนหน้า
 • มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตร้อยละ 100 ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยสู่ภายนอก
 • การใช้พลังงงานไฟฟ้ามีปริมาณลดลงเทียบกับปี ก่อนหน้า
 • มีการจัดการของเสียจากการผลิตมากขึ้นเทียบกับ ปีก่อนหน้า

ตัวชี้วัด :

 • ผลคะแนนการประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถานประกอบการ
 • จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม
 • จำนวนตันคาร์บอนที่ลดลง
 • ปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัด
 • ค่าไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงานมีค่าลดลง
 • มีปริมาณการกำจัดของเสียจากการผลิต

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อ เสนอแนะและความคิดเห็น
 • การประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถาน ประกอบการ
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ ความยั่งยืนและคณะทำงานชุดย่อย
 • การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมรวมไปถึงความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือช่อง ทางอื่นๆ
 • ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • การประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถาน ประกอบการ
 • การประเมินผลกระทบต่อชุมชนก่อนและหลัง การดำเนินงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุง กระบวนการการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมในการสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร
 • รณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า เปิด-ปิด แอร์ก่อนและหลังเวลาทำงาน 30 นาที
ความคาดหวัง
 • ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) จากการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
 • การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์
 • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมสำหรับนักลงทุนอยู่ในระดับดี-ดีมาก

ตัวชี้วัด :

 • ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจใน การจัดกิจกรรมสำหรับนักลงทุนอยู่ในระดับดี-ดีมาก

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การประชุมหรือการประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจประจำปี
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี และปฏิบัติตามแผนธุรกิจประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน ผ่านทางรายงานประจำปี
 • เปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการดำเนิน งานต่อสาธารณชน เช่น ทางเว็บไซต์
ความคาดหวัง
 • ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อ สังคม
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มีนโยบายและมาตรการการจัดการผลกระทบที่เกิด จากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 • ธุรกิจอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • การนำเสนอข่าวสารภายในบริษัทฯ ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
 • จำนวนกรณีหรือข้อเรียกร้องแต่ละปีเป็นร้อยละ 0

ตัวชี้วัด :

 • จำนวนข่าวที่ได้รับการนำเสนอข่าวสารภายในบริษัทฯ ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
 • จำนวนกรณีหรือข้อร้องเรียนแต่ละปี

ช่องทางการสื่อสาร :

 • เวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการ ประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนิน ธุรกิจ Opportunity Day
 • ช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • ส่งมอบข้อมูลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และมีความเป็นกลางเป็นประจำหลังจากการ ดำเนินงานเสร็จสิ้น
 • ส่งมอบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ สาธารณชนทั่วไปจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและคณะทำงานชุดย่อย
 • มุ่งมั่นในการดำเนินุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือช่องทางอื่นๆ
ความคาดหวัง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการ คอร์รัปชั่น
 • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตาม กำหนด
 • การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย :

 • ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการให้ดำเนิน การตามที่ร้องขออย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด :

 • จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน ราชการให้ดำเนินการตามที่ร้องขอ

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การเยื่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา
 • การทวนสอบและการตรวจสอบมาตรฐาน
 • เว็บไซต์
 • รายงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
 • การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • มีการดำเนินงานด้านภาษีตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมและการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ในระดับประเทศ