เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์และ ผู้บริหารของบริษัท ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนนครไชยศรี ชุมชุนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนวัดน้อยนพคุณ และชุมชนราชพัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ที่จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกผันของคนในชุมชนเป็นประจำทุกปี