เมื่อเช้าวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกันกุล ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ครั้งที่ 12 ขึ้น โดย คุณกัลกุล ดำรงปิยวฒิ์ ประธานกรรมบริษัท, คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวนทั้งหมด 48 ทุน เป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวช. และ ปริญญาตรี

รวมถึงการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล, และร่วมรับประทานอาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผู้บริหาร และ แขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความสุขจากผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานครอบครัวชาวกันกุลทุกท่าน