วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวิฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท มอบเงินบริจาคสบทบทุนแด่มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด