จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ และต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการจ้างงาน ด้านรายได้ และการอุปโภค บริโภค ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท จึงจัดกิจกรรมโครงการบริจาคถุงยังชีพ “กันกุลปันน้ำใจให้ชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นำโดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและบริจาคถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสารจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ไข่ไก่ น้ำมันปาล์มและเครื่องปรุงรส ให้แก่ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ จำนวน 5 ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 และเป็นกำลังใจให้พี่น้องชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน