วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 61 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,500บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเป็นหนึ่งในโครงการสวัสดิการแก่พนักงานที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์โครงการคือ ต้องการเปิดโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เติบโตบุคคลที่มีศักยภาพและมีกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต