อีกก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการดำเนินงาน 3 กลุ่มบริษัทกันกุลฯ ได้แก่บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14000 มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานสำคัญให้องค์กรสามารถบรรลุนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล