วันที่ 8 มีนาคม 2564 คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม รับมอบรางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น (สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่) ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” เพื่อยกย่องและส่งเสริมคุณค่าของสตรีในการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น