วันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการประเมินความยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุม สามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า ร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ