วันที่ 23 เมษายน 2564 คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และคุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นหนึ่งในโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแก่พนักงานและครอบครัว ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เติบโตอย่างมีศักยภาพและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต