หมายเหตุ:

  1. โครงสร้างองค์กรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. สายงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน