การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ E-books ผ่านทาง QR Code
เอกสารแนบ 3
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 4
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
เอกสารแนบ 5
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก
เอกสารแนบ 6
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 7
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายละเอียดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
เอกสารแนบ 8
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
เอกสารแนบ 9
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 10
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11
แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
เอกสารแนบ 12
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 13
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 14
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
เอกสารแนบ 15
แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2567

สามารถส่งคําถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ที่ การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น