16 พฤษภาคม 2567
แจ้งวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงในเรื่องการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
การนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2567
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2567
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
อ่านเพิ่มเติม