ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงานทดแทน อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและกัญชงกัญชาแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี บริษัทตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ มีความสำคัญในการร่วมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทั้ง 5 ธุรกิจ เพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความคาดหวังและกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมี 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ สื่อและองค์กรอื่นๆ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
 • สวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี เหมาะสมเทียบเคียงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • อุปกรณ์ที่จำเป็น เหมาะสม และเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
 • การรประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นธรรม
 • ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงาน อย่างเหมาะสมและตเท่าเทียม
 • การดูแลสุขภาพของพนักงาน จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เหมาะสม และมีความปลอดภัย
 • การรับฟังการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 • การปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ร้อยละความพึงพอใจจากแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าปีก่อนหน้า
 • อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับปีก่อนหน้า
 • พนักงานมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
 • อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์

ตัวชี้วัด :

 • ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงาน
 • อัตราการลาออกพนักงานเทียบกับปีก่อนหน้า
 • จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่ได้เลื่อนตำแหน่ง
 • อัตราการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

ช่องทางการสื่อสาร :

 • แบบสำรวจความต้องการของพนักงานเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่พนักงานและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 • การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น อีเมล เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • จัดจั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
 • สำรวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาดสม่ำเสมอประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสม
 • จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เหมาะสม และเพียงพอ
 • กำหนดแนวทางมาตรฐานในการประเมินผลการฏิบัติฃอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสเท่าเทียม
 • กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
 • จัดหา/จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับพนักงานในสายงาน และในระดับต่างๆ
 • ส่งเสริมและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ
 • สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำทุกปี
 • ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (คปอ.)
 • ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน
ความคาดหวัง
 • การจัดซื้อจัดจ้าง และประมูลงาน ที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • การร่วมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
 • การบริหารงานตามข้อตกลง ตามสัญญา
 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบงาน การชำระเงิน ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกัน
 • การเคารพในสิทธิและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ร้อยละการประเมินผลงานหรือการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคู่ค้าอยู่ในระดับดีมาก
 • ร้อยละ 100 คู่ค้ารายสำคัญที่ทำสัญญา รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • คัดเลือกคู่ค้าที่ส่งเสริมการเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 จากคู่ค้าทั้งหมด
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 2 ของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด

ตัวชี้วัด :

 • การประเมินผลงานหรือการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคู่ค้าอยู่ในระดับดีมาก
 • จำนวนคู่ค้ารายสำคัญที่รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • อัตราคู่ค้าที่มีการส่งเสริมการเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP)
 • อัตรการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสื่อสาร :

 • แบบประเมินคู่ค้า
 • การประชุมหรือสัมมนาทางธุรกิจ
 • ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และประกาศใช้ภายในองค์กรอย่างเป็นทางการ และสื่อสารให้คู่ค้าทราบ
 • จัดประชุม สร้างความเข้าใจกระบวนการร่วมกันอย่างชัดเจน และจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า
 • ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • กำหนดการส่งมอบงาน การชำระเงินที่ตรงเวลา ถูกต้องและครบถ้วน ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญา
 • เยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน
 • ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของผลกระทบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินคู่ค้ารายสำคัญและประเมินความเสี่ยงคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ความคาดหวัง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงอย่างครบถ้วน ถูกต้องและตรงต่อเวลาที่กำหนด
 • การให้บริการก่อนการขายและหลังการขายที่ดี เช่น การให้คำปรึกษา ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ หรือรายละเอียดต่างๆ มีการเยี่ยมเยียนลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 • สินค้าและบริการอยู่ในราคาที่เหมาะสม
 • การรักษาและปกป้องข้อมูลความลับของลูกค้า
 • บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการมากกว่าปีก่อนหน้า
 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ตัวชี้วัด :

 • ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • จำนวนข้อร้องเรียน

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นในการใช้สินค้าและบริการ
 • แบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า
 • การเยี่ยมชม, การประชุม, การอบรม/สัมมนา
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 • จัดทำระบบประกันคุณภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงมือลูกค้า
 • การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลกับลูกค้าด้วยความโปร่งใส
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปลอดภัยเหมาะสมและทันสมัย
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม และทันสมัย
 • พัฒนานวัตกรรม Renewable energy หรือ Clean technologyในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนส่งเสริมการใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำผลการสำรวจรวมไปถึงข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
ความคาดหวัง
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรมแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
 • ไม่ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีการประชุมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามวาระต่างๆ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด :

 • ข้อร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การสัมมนาทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญหา และเป็นไปตามกฎหมาย
 • พัฒนาช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความคาดหวัง
 • การชำระหนี้สินตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา
 • บริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การบริหารข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา
 • การบริหารที่ดี ความสามารถสร้างโอกาสในความท้าทาย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตัวชี้วัด :

 • การปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ประชุมกันเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน
 • เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • พูดคุย หารือหรือประชุม เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงข้อตกลงและเงื่อนไข
 • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวัง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • กิจการเติบโต มั่นคง มีผลกำไร
 • ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) จากการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน
 • การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 • การเคารพและดูแลรักษาสิทธิ์ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อการตัดสินใจ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • การประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับนักลงทุนอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก

ตัวชี้วัด :

 • ผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับนักลงทุน

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การประชุมหรือการประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจประจำปี
 • เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามแผนธุรกิจประจำปี
 • สร้างผลประกอบการที่ยั่งยืนและสมดุล ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
 • สร้างความเชื่อมั่น และมอบผลตอบแทนสูงสุด อย่างเหมาะสม
 • เปิดเผยผลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวัง
 • การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • การให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
 • การจ้างงานผู้พิการและจ้างงานคนภายในพื้นที่
 • การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • การพูดคุย สำรวจชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นประจำทุกปี
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานของบริษัท
 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากสังคมและชุมชน
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงโดยเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ตัวชี้วัด :

 • ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน
 • จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม
 • ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ช่องทางการสื่อสาร :

 • ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
 • การประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและสถานประกอบการ
 • เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและคณะทำงานชุดย่อย
 • ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือช่องทางอื่น ๆ
 • พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินผลกระทบต่อชุมชนก่อนและหลังการดำเนินงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 • สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
 • บริหารจัดการทรัพยากรตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นำหลัก 8R มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้ทรัพยากรจนลดการเกิดของเสียมุ่งสู่การเป็น Zero waste
 • จัดให้มีช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
 • ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั่วทั้งองค์กร
ความคาดหวัง
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
 • การต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด
 • ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
 • การจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ
 • เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด :

 • กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การเยี่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา
 • การทวนสอบและการตรวจสอบมาตรฐาน
 • จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ
 • เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ดำเนินงานด้านภาษีตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศ
ความคาดหวัง
 • การสื่อสารข่าวสารขององค์กรที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการตามนโยบายและมีมาตรการการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 • การสร้างการมีส่วนร่วมและสานสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อและองค์กรอื่นๆ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่องทางการสื่อสาร

เป้าหมาย

 • การนำเสนอข่าวสารภายในบริษัท มีความถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ตัวชี้วัด :

 • จำนวนข่าวสารที่ได้นำเสนอภายในบริษัท ที่มีความถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ช่องทางการสื่อสาร :

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
 • ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
 • เว็บไซต์
 • แบบ 56-1 One Report
การตอบสนองต่อความคาดหวัง
 • ส่งมอบข้อมูลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และมีความเป็นกลางเป็นประจำ หลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น
 • ส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และคณะทำงานชุดย่อย
 • ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือช่องทางอื่น ๆ

ปัจจัยนำเข้า

1
ทุนการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 5,846.01 ล้านบาท
 • รวมสินทรัพย์: 32,331.46 ล้านบาท
2
ทุนการผลิต
 • ผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และผู้จำหน่ายไฟฟ้า กว่า 5,000 ราย
 • กำลังการผลิตรวม 600 เมกะวัตต์
 • กำลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ 515 เมกะวัตต์
 • กำลังการผลิตจากพลังงานลม 85 เมกะวัตต์
3
ทุนทางด้านบุคลากรและทุนทางปัญญา
 • พนักงานทั้งหมด: 1,219 คน
 • การพัฒนาศักยภาพ 5.61 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
 • การดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4
ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
 • ความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นจากชุมชน
 • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ความร่วมมือทางธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
5
ทุนทางธรรมชาติ
 • ปริมาณการไฟฟ้าภายในองค์กร 4,225.14 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ปริมาณการใช้น้ำภายในองค์กร 61,056.87 ลูกบาศก์เมตร
 • ทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ และหมุนเวียนไม่ได้

ผลลัพธ์

เพื่อธุรกิจที่เติบโต
รายได้รวม
9,515.10 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
3,014.38 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น
0.34 บาทต่อหุ้น
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม
515 เมกะวัตต์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกำลังการผลิตรวม
600 เมกะวัตต์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมกำลังการผลิตรวม
85 เมกะวัตต์
เพื่อสังคมที่น่าอยู่
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
86.83%
อัตราการลาออกของพนักงาน
1.54%
พนักงานได้รับการปรับเลื่อนตําแหน่ง
34 คน
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบสถานประกอบการ
80%
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของชุมชนโดยรวม
74.94%
ไม่มีกรณีร้องเรียนที่มีนัยสําคัญ
เกี่ยวกับชุมชน
พัฒนาโครงการ Smart City เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีบน
Smart Energy
พัฒนาโครงการแบตเตอรี่และ
โรงไฟฟ้าเสมือน
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขององค์กร
5,445
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณ Carbon Credit จากพลังงานทดแทนผลิตได้
951,192
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
481,778 RECs
ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ปริมาณของเสียที่จัดการตามหลัก 3Rs
98.67%
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
98,282.45 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ปริมาณการใช้นํ้าหมุนเวียนในองค์กร
138 ลูกบาศก์เมตร